والدین و نوجوان

17.تربیت جنسی. ملاحظات والدین در دوران نوجوانی

17.تربیت جنسی. ملاحظات والدین در دوران نوجوانی

نوجوانی دوران بکر و پر فراز و نشیبی است. والدین و نوجوان در این دوره با مسایل مختلفی رو به رو می شوند. دورانی که به نظر برخی والدین آرام است چون فرزندانی سر به زیر و مودب دارند ولی در اصل زیر این پوسته ی ظاهری، جهنمی برپاست! چون نوجوان با دنیای جدیدی رو به رو می شود و برای آگاهی از این دنیای رو به رو، نیازمند و تشنه ی اطلاعات است.

نوجوانی، دوره ی هجوم اطلاعات


نوجوانان، با وجود سن کم با مسایل مختلف اجتماعی رو به رو می شوند و بعضا در این مسیر نادیده گرفته می شوند، درک نمی شوند، به حال خود رها می شوند و نوجوان به نظر والدین چشم و گوش بسته به مرور تنها و تنها تر می شود و تبدیل به شخصیتهای نامریی می شوند و اطلاعات مورد نیازشان را از منابع نا آگاه و غلط به دست می آورند. در این راستا، نقد فیلم ملیسا اطلاعات قابل توجهی را در اختیار می‌گذارد.

توصیف نوجوانی از زبان والدین و مسایل والدین و نوجوان


در این دوران نوجوانم یا گوشه گیر می شود و به کنج اتاقش می خزد و با ما زیاد صحبت نمی کند یا بسیار پر حرف می شود و در مورد هر موضوعی سوال می کند باید حواسم باشد که هر دو حالت عادی ست و واکنش نوجوان من، به تغییرات پر سرعت این دوره است.
نوجوان من، نه تنها از نظر روانی دچار تغییر و تحول است بلکه درگیر تغییرات فیزیولوژیک و بدنی نیز خواهد بود. بدن جدید نوجوان من، می تواند در او احساسات مختلفی را ایجاد کند و بخشی از این احساسات به واکنش من به عنوان والد، نزدیک ترین فرد به نوجوان مربوط خواهد شد. چه بسا که من ناآگاه، در این دوران به دلیل نا آگاهی روز به روز از نوجوانم دورتر خواهم شد.

نگرانی من به عنوان والدین در دوره ی نوجوانی


نوجوانمان را تحت فشار قرار می دهیم که دنیا نا امن است و قول می گیریم برجستگی های بدنش را پنهان کند. بدن جدیدش را دوست نداشته باشد و آیا می دانید چه با روح و روان نوجوانتان خواهید کرد؟گویی که او گناهی مرتکب شده است و در تغییرات طبیعی بدنش مقصر است. برای جبران این گناه باید قول بدهد که مراقب بدنش باشد.


نکات مهمی که من به عنوان والد درباره آموزش جنسی در دوره ی نوجوانی باید رعایت کنم:


نکته مهم در این دوره این است که چه آموزشهایی باید به نوجوان بدهیم که آسیب نبیند. نکته دیگر این است که بدانیم دقیقا چه زمانی فرزند ما در مورد این موضوع نیاز به کمک دارد. اطلاعات را به چه صورت به نوجوان بدهیم؟ اگر با خود ارضایی نوجوان رو به رو شدیم چطور برخورد کنیم و چه بگوییم؟ از طرفی، چکار کنیم که فرزندمان در آینده نسبت به مسائل جنسی دید بدی پیدا نکند؟
همه این موارد در این قسمت روانپادکست مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با ما همراه باشید.

فهرست