آسیب شناسی عشق

10. آسیب شناسی عشق

10. آسیب شناسی عشق

عشق و روابط عاطفی و صمیمانه بخشی مهم در زندگی بشری است. گاه ما انسانها تلاش می کنیم که از برقراری روابط صمیمانه فرار کنیم چون از آسیب عشق می ترسیم، اما در نهایت سر راهمان سبزخواهد شد. در مسیر تحول عشق، کودک به مرور توجهش از عشق به خود و خودشیفتگی کامل، به سمت دیگری مهم معطوف می شود. کودک، پس از ناکام شدن از والدین و عدم ارضای سریع خواسته­ ها در سنین ابتدایی زندگی، متوجه می شود که او و خواسته هایش به تنهایی مطرح نیستند. در نتیجه به مرور، ظرفیت عشق ورزی جوانه می زند. جوانه های تازه شکل گرفته، فرد را از عشق خواهی به سمت عشق ورزی هل می دهد.

تحول عشق در نوجوانی

اما عشق در این سنین هنوز به تکامل نرسیده است و چه بسا نوجوانانی که در این سن از عشق یاد می کنند هنوز به مرحله ی پختگی عشق نرسیده اند. نوجوانی مرحله ی عبور از دوره ی اولیه تحول عشق و تحول پس از نوجوانی ست. اینکه فرد عاشق چه کسی شود و در حال حاضر با چه کسی است نشان می دهد که مراحل قبلی عشق را چگونه پشت سر گذاشته است. در دوره ی پس از نوجوانی، فرد تلاطم را تجربه می کند چون بین انتخابهایش سر درگم می شود.

تحول عشق در دوره ی پس از نوجوانی و آسیب عشق

در دوره ی پس از نوجوانی و در مسیر اول پختگی عشق ورزی،  دل فرد نرم می شود یعنی در انتخابهایش منعطف تر می شود  و از خیال پیدا کردن فردی کامل رها می شود. اما در مسیر آسیب عشق، فرد به دنبال عشق خیالی می رود و در مورد معشوق خیالبافی می کند. یا درگیر عشق کودکانه می شود و به جای همسر، مامان یا بابا می خواهد. یا درگیر عشق جبرانی می شود باید “عشقی بیابم که جبران کننده ی عشقی باشد که در کودکی دریافت نکردم”.

آگاهی نسبت به آسیب عشق، می تواند به انتخاب آگاهانه تر کمک کند. برای داشتن انتخابی آگاهانه و عشقی سالم، بایستی بدانیم درمسیر کدام عشق هستیم. در این مسیر چه نوع از آسیب عشق را تجربه می کنیم. با ما در روانپادکست همراه باشید. در این قسمت در مورد شناسایی آسیب عشق صحبت کردیم. مهمان این قسمت جناب آقای دکتر سرافراز عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز هستند. قسمتهای قبلی روانپادکست با موضوع عشق چیست و سیر تحولی عشق نیز تکمیل کننده ی این قسمت هستند.

فهرست