loader

روان نوشته

در این روان‌نوشته، قصد داریم یکی از دیدگاه‌های مربوط به رفتار خود تخریبی و منشأ آن را بررسی کنیم.

ادامه مطلب ...
مثلث عشق

در روان‌نوشته قبل با موضوع ”روابط صمیمانه :‌اهمیت صمیمت در روابط عاشقانه و رمانتیک“ به مثلث عشق استرنبرگ نیز پرداختیم.

ادامه مطلب ...
درماندگی آموخته شده در دانش آموز

درماندگی آموخته شده زمانی رخ می دهد که فرد مکرراً با تجربه‌ای ناخوشایند مواجه شود و طی آن دریابد کنترلی بر شرایط ندارد.

ادامه مطلب ...