loader

روان نوشته

مدیریت استرس با استفاده از منابع حمایت اجتماعی

استرس بخشی طبیعی و غیر قابل اجتناب از زندگی است. اما استرس بیش از حد می‌تواند بر بهزیستی هیجانی و جسمانی شما اثر بگذارد.

ادامه مطلب ...
درمان روانپویشی

فرق بین درمان روان پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلو و درمان روانپویشی فشرده کوتاه مدت، در این است که دوانلو پس از 40 سال، راهش را از پیروانش جدا کرده است.

ادامه مطلب ...